Idź do treści strony

Rating Olsztyna w skali ogólnoświatowej Baa1

Dnia 29 września 2015 roku Moody`s Sektor Publiczny na Europę (MPSE) przyznał Miastu Olsztyn rating w skali ogólnoświatowej na poziomie Baa1 z perspektywą ratingu stabilną.

Rating odzwierciedla następujące kluczowe czynniki:

  1. Rozważna polityka budżetowa, charakteryzująca się solidnym i rosnącym poziomem nadwyżki bieżącej.
  2. Wystarczające rezerwy gotówki.
  3. Zadłużenie, które w najbliższym czasie ulegnie powiększeniu na skutek wysokich wydatków majątkowych.

Pełna treść informacji prasowej z dnia 29.09.2015 r. [wersja polska; wersja angielska]

Dnia 16 maja 2016 roku Agencja ratingowa Moody’s Public Sector Europe (MPSE) zmieniła perspektywę ratingu czterech polskich samorządów, w tym Olsztyna, ze stabilnej na negatywną. Jednocześnie Agencja potwierdziła ratingu Olsztyna na poziomie Baa1.

Głównym czynnikiem, na którym oparto decyzję o zmianie perspektywy, jest istotna korelacja   pomiędzy ryzykiem kredytowym państwa polskiego i polskich samorządów, w tym Olsztyna, odzwierciedlona w silnych powiązaniach o charakterze operacyjnym i finansowym.

Pełna treść informacji prasowej z dnia 16.05.2016 r. [wersja polska; wersja angielska]

Dnia 19 września 2016 r. Agencja Moody’s Public Sector Europe opublikowała zaktualizowaną opinię kredytową Miasta Olsztyn, która szczegółowo przedstawia czynniki mające wpływ na poziom ratingu oraz ocenę profilu kredytowego (BCA) Olsztyna.

Pełna treść opinii kredytowej z dnia 19.09.2016 r. [wersja polska; wersja angielska]

Rating jest opinią niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określającą wiarygodność kredytową podmiotu gospodarczego (instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstw i samorządów lokalnych) lub państwa: ogólną - wyrażającą ogólną zdolność podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub dotyczącą konkretnej emisji zobowiązania lub programu finansowego.

Oceny ratingowe są sporządzane przez agencje ratingowe na wniosek konkretnego podmiotu (tzw. ratingi zlecone) lub też z inicjatywy samej agencji. W pierwszym przypadku poziom wiarygodności kredytowej zostaje określony na podstawie szczegółowych danych dostarczonych agencji przez oceniany podmiot (w tym także informacji, które nie są upubliczniane), a w drugim tylko na podstawie informacji publikowanych, które agencja gromadzi we własnym zakresie.

W zależności od rodzaju zobowiązań, których dotyczy, ocena ta jest długo- lub krótkoterminowa, przy uwzględnieniu zarówno transakcji w walucie krajowej, jak i w walucie zagranicznej.

Rating jest wystawiany w dwóch klasach: wyższej - inwestycyjnej oraz niższej - spekulacyjnej, w odniesieniu do waluty zagranicznej i krajowej, w specjalnej skali ocen składającej się z kombinacji kilku liter od Aa do D (tradycyjnie potrójne, przy czym A oznacza ocenę najwyższą), jednej cyfry od 1 do 3 i dodawanych znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę. Kombinacja ta wyznacza syntetyczny wskaźnik, określający stopień zaufania do podmiotu gospodarczego lub państwa. Wskaźnik ten może być uzupełniony miernikiem prognozy zmiany oceny w najbliższych latach: pozytywnym - może wzrosnąć, negatywnym - może spaść, stabilnym - bez znaczenia.

Warunkiem aktualności ratingu jest jego ciągły monitoring. Wymaga to stałej współpracy agencji ratingowej z emitentem oraz dostępu do sprawozdań finansowych i innych informacji o monitorowanym podmiocie. Dzięki temu uczestnicy rynków finansowych są informowani o ewentualnych zmianach w ratingu.

Zarówno w klasyfikacji Moody’s Investors Service, jak i Standard & Poor’s, określenie „wysoka jakość” oznacza niskie ryzyko kredytowe, a zatem wysokie prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań. Pierwsze cztery szczeble: AAA, AA, A i BBB są uznawane za inwestycyjne papiery wartościowe, w których dług, odsetki i świadczenia dodatkowe będą regulowane w terminie. Papiery wartościowe sklasyfikowane jako BB uznaje się za papiery spekulacyjne; kategorie C pojmowane są jako obligacje dochodowe, z tym że wypłata oprocentowania uzależniona jest od ewentualnego zysku korporacji. Obligacje zweryfikowane jako D są bardzo ryzykowne, a odzyskanie zainwestowanego kapitału będzie możliwe dopiero w chwili likwidacji przedsiębiorstwa.

Moody’s

S&P

Fitch


Long-term

Short-term

Long-term

Short-term

Long-term

Short-term

Aaa

P-1

AAA

A-1+

AAA

F1+

Prime

Aa1

AA+

AA+

High grade

Aa2

AA

AA

Aa3

AA-

AA-

A1

A+

A-1

A+

F1

Upper medium grade

A2

A

A

A3

P-2

A-

A-2

A-

F2

Baa1

BBB+

BBB+

Lower medium grade

Baa2

P-3

BBB

A-3

BBB

F3

Baa3

BBB-

BBB-

Ba1

Not prime

BB+

B

BB+

B

Non-investment grade
speculative

Ba2

BB

BB

Ba3

BB-

BB-

B1

B+

B+

Highly speculative

B2

B

B

B3

B-

B-

Caa1

CCC+

C

CCC

C

Substantial risks

Caa2

CCC

Extremely speculative

Caa3

CCC-

In default with little
prospect for recovery

Ca

CC

C

C

D

DDD

In default

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rating_kredytowy

 

Pobierz

Rating - opinia kredytowa 19 września 2016  PL

Rating - opinia kredytowa 19 września 2016 EN

Rating - komunikat prasowy 16 maja 2016 PL

Rating - komunikat prasowy 16 maja 2016 EN

Rating opinia kredytowa 2015 PL

Rating 2011 PL

Rating 2011 EN

Rating 2010 PL

Rating 2010 EN

Rating 2009 PL

Rating 2009 EN

Rating 2008 PL

Pogoda
Deszcz 4°C
Częściowe zachmurzenie 7°C