Idź do treści strony

Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców to uprawnienie do przedkładania władzy samorządowej projektów uchwał. Podstawę prawną do wniesienia inicjatywy uchwałodawczej w Olsztynie stanowi statut miasta. Zgodnie ze Statutem z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić grupa licząca co najmniej 150 osób (od listopada 2018 r. jest to grupa co najmniej 300 osób, zmiana wynika z dostosowania Statutu do planowanej uchwały o inicjatywie uchwałodawczej). Dzięki temu mieszkańcy mogą czynnie brać udział w stanowieniu obowiązującego ich prawa miejscowego.

Prace nad wprowadzeniem inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców zainicjowała w grudniu 2011 roku Olsztyńska Kawiarenka Obywatelska OKO. Zebrani na niej przedstawiciele różnych olsztyńskich stowarzyszeń, a także mieszkańcy niezrzeszeni postanowili podjąć wyzwanie i w styczniu 2012 roku zawiązał się nieformalny Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej.

Pierwsze spotkanie z przedstawicielami administracji samorządowej, na którym Komitet przekazał swoje postulaty Piotrowi Grzymowiczowi - prezydentowi Olsztyna, odbyło się 24 lutego 2012 roku. Prezydent wyraził wolę współpracy i potwierdził chęć przyznania mieszkańcom kompetencji do zgłaszania własnych projektów uchwał.

Zmiana w statucie Olsztyna wprowadzająca inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, została jednogłośnie przyjęta przez  wszystkich olsztyńskich radnych 27 marca 2013 na XXXIV sesji Rady Miasta Olsztyna. Zdaniem ówczesnego wojewody warmińsko-mazurskiego, brak zapisanej literalnie w aktach prawnych wyższego rzędu, kompetencji mieszkańców do zgłaszania własnych projektów uchwał, oznaczał, iż mieszkańcy takiego prawa nie mają i mieć nie mogą. Zaskarżył  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego tę i kilka innych uchwał z naszego województwa dotyczących inicjatywy.

W sprawę zaangażowała się również Fundacja Batorego. Na jej zlecenie profesor Hubert Izdebski przygotował opracowanie dotyczące podstaw prawnych wprowadzenia Inicjatywy Uchwałodawczej mieszkańców.

Legalność Olsztyńskiej Inicjatywy Uchwałodawczej potwierdził wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przygotowując projekt uchwały, który ma być przedłożony Radzie Miasta Olsztyna mieszkaniec lub grupa mieszkańców Miasta Olsztyna może zwrócić się do Prezydenta Olsztyna z pisemną prośbą o udzielenie pomocy przy jego stworzeniu. Wniosek o pomoc powinien zawierać co najmniej:

  1. dane wnioskodawcy wraz z podaniem telefonu lub maila,
  2. projekt uchwały lub proponowane rozwiązania, które mają zostać ujęte w projekcie,
  3. wyjaśnienie potrzeby oraz celu podjęcia proponowanej uchwały,
  4. zakresu wnioskowanej pomocy (wskazanie czy jest potrzebna pomoc w zakresie: prawnej oceny projektu uchwały, opinii merytorycznych wydziałów np. wydziału inwestycji itp.)

Linki:

Pogoda
Pochmurnie 6°C
Pochmurnie 8°C