Idź do treści strony
Gospodarka
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Miasta wystąpił do uprawnionych organów z prośbą o wydanie opinii do aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna" oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Poniżej zamieszczamy otrzymane odpowiedzi:


OBWIESZCZENIE

O wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 39, 46 i 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 lipca do 17 sierpnia 2015 r. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, w pokoju nr 218, w godzinach 8:00 – 15:00.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej w Urzędzie lub na adres Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, w nieprzekraczalnym terminie do 17 sierpnia 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Olsztyna.

 

Do pobrania:


Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyn

Obowiązująca wersja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyn" wraz z prognoza oddziaływania na środowisko jest dostępna na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Olsztyna (uchwała nr XVII/246/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 listopada 2011).


Pogoda
Pogodnie 11°C
Pogodnie 16°C