Idź do treści strony
Gospodarka

Rating Olsztyna w skali ogólnoświatowej Baa1

Dnia 20 września 2018 r Agencja Moody`s Public Sector Europe (MPSE) dokonując weryfikacji wiarygodności kredytowej Miasta Olsztyn, potwierdziła długoterminowy rating Olsztyna na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną (tutaj: aktualizacja opinii kredytowej).

W opinii Agencji Moody’s profil kredytowy Olsztyna odzwierciedla solidne wyniki działalności operacyjnej osiąganej przez Miasto w ostatnich latach, poparte ostrożnym podejściem do zarządzania budżetem oraz rosnącymi przychodami z podatków, jak również dobre wyniki finansowe, adekwatne rezerwy gotówkowe oraz umiarkowane prawdopodobieństwo wsparcia ze strony rządu polskiego (A2, perspektywa stabilna) w sytuacji zagrożenia utraty płynności finansowej przez Miasto. Rating bierze również pod uwagę malejący poziom zadłużenia oraz zrównoważony koszt jego obsługi wskutek korzystnej amortyzacji długu.

Pełna treść aktualizacji opinii kredytowej [wersja polska; wersja angielska]

Rating jest opinią niezależnej, wyspecjalizowanej instytucji, określającą wiarygodność kredytową podmiotu gospodarczego (instytucji finansowych, funduszy inwestycyjnych, przedsiębiorstw i samorządów lokalnych) lub państwa: ogólną - wyrażającą ogólną zdolność podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych lub dotyczącą konkretnej emisji zobowiązania lub programu finansowego. 

Oceny ratingowe są sporządzane przez agencje ratingowe na wniosek konkretnego podmiotu (tzw. ratingi zlecone) lub też z inicjatywy samej agencji. W pierwszym przypadku poziom wiarygodności kredytowej zostaje określony na podstawie szczegółowych danych dostarczonych agencji przez oceniany podmiot (w tym także informacji, które nie są upubliczniane), a w drugim tylko na podstawie informacji publikowanych, które agencja gromadzi we własnym zakresie.

W zależności od rodzaju zobowiązań, których dotyczy, ocena ta jest długo- lub krótkoterminowa, przy uwzględnieniu zarówno transakcji w walucie krajowej, jak i w walucie zagranicznej.

Rating jest wystawiany w dwóch klasach: wyższej - inwestycyjnej oraz niższej - spekulacyjnej, w odniesieniu do waluty zagranicznej i krajowej, w specjalnej skali ocen składającej się z kombinacji kilku liter od Aa do D (tradycyjnie potrójne, przy czym A oznacza ocenę najwyższą), jednej cyfry od 1 do 3 i dodawanych znaków plus lub minus, podwyższających lub obniżających konkretną ocenę. Kombinacja ta wyznacza syntetyczny wskaźnik, określający stopień zaufania do podmiotu gospodarczego lub państwa. Wskaźnik ten może być uzupełniony miernikiem prognozy zmiany oceny w najbliższych latach: pozytywnym - może wzrosnąć, negatywnym - może spaść, stabilnym - bez znaczenia.

Warunkiem aktualności ratingu jest jego ciągły monitoring. Wymaga to stałej współpracy agencji ratingowej z emitentem oraz dostępu do sprawozdań finansowych i innych informacji o monitorowanym podmiocie. Dzięki temu uczestnicy rynków finansowych są informowani o ewentualnych zmianach w ratingu.

Zarówno w klasyfikacji Moody’s Investors Service, jak i Standard & Poor’s, określenie „wysoka jakość” oznacza niskie ryzyko kredytowe, a zatem wysokie prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań. Pierwsze cztery szczeble: AAA, AA, A i BBB są uznawane za inwestycyjne papiery wartościowe, w których dług, odsetki i świadczenia dodatkowe będą regulowane w terminie. Papiery wartościowe sklasyfikowane jako BB uznaje się za papiery spekulacyjne; kategorie C pojmowane są jako obligacje dochodowe, z tym że wypłata oprocentowania uzależniona jest od ewentualnego zysku korporacji. Obligacje zweryfikowane jako D są bardzo ryzykowne, a odzyskanie zainwestowanego kapitału będzie możliwe dopiero w chwili likwidacji przedsiębiorstwa.

Moody’s Moody’s S&P S&P Fitch Fitch
Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term
Aaa P-1 AAA A-1+ AAA F1+ Prime
Aa1 P-1 AA+ A-1+ AA+ F1+ High grade
Aa2 P-1 AA A-1+ AA F1+ High grade
Aa3 P-1 AA- A-1+ AA- F1+ High grade
A1 P-1 A+ A-1 A+ F1 Upper medium grade
A2 P-1 A A-1 A F1 Upper medium grade
A3 P-2 A- A-2 A- F2 Upper medium grade
Baa1 P-2 BBB+ A-2 BBB+ F2 Lower medium grade
Baa2 P-3 BBB A-3 BBB F3 Lower medium grade
Baa3 P-3 BBB- A-3 BBB- F3 Lower medium grade
Ba1 Not prime BB+ B BB+ B Non-investment grade speculative
Ba2 Not prime BB B BB B Non-investment grade speculative
Ba3 Not prime BB- B BB- B Non-investment grade speculative
B1 Not prime B+ B B+ B Highly speculative
B2 Not prime B B B B Highly speculative
B3 Not prime B- B B- B Highly speculative
Caa1 Not prime CCC+ C CCC C Substantial risks
Caa2 Not prime CCC C CCC C Extremely speculative
Caa3 Not prime CCC- C CCC C In default with little prospect for recovery
Ca Not prime CC C CCC C In default with little prospect for recovery
Ca Not prime C C CCC C In default with little prospect for recovery
C Not prime D DDD In default
- Not prime D DD In default
- Not prime D D In default
Pogoda
Pochmurnie 6°C
Pochmurnie 9°C