Idź do treści strony
Gospodarka

Olsztyn - miasto z potencjałem

Olsztyn jest miastem otwartym na biznes, nowe inwestycje i rozwój przedsiębiorczości. Kluczowymi branżami, na których skupiony jest obecnie rozwój Miasta są: sektor BPO, ITO oraz produkcja żywności wysokiej jakości (jedna z regionalnych inteligentnych specjalizacji).

Lokalizacja miasta

Olsztyn jest największym miastem regionu i, jednocześnie, jego głównym ośrodkiem gospodarczym, edukacyjnym i kulturalnym. Mieszczą się tu siedziby władz i najważniejszych instytucji północno-wschodniej części Polski, tj.: Wojewody, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta i Starosty Olsztyńskiego. Miasto stanowi też społeczne, kulturalne i ekonomiczne centrum życia w regionie. Olsztyn jest powiatem grodzkim (miastem na prawach powiatu), graniczącym z gminami Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo. Jako centralny ośrodek regionu, Olsztyn oddziałuje na pozostałe jednostki samorządowe województwa i wyznacza kierunki oraz trendy rozwoju gospodarczego.

Sukcesywnie, od kilku lat, poprawia się dostępność Olsztyna z kluczowymi miastami kraju oraz z zagranicą. W 2016 r. uruchomione zostało regionalne, międzynarodowe lotnisko w Szymanach k./Szczytna, zaś w 2019 r. zakończyć powinna się budowa południowej obwodnicy miasta, w ciągu drogi krajowej nr 16 Grudziądz-Ogrodniki oraz drogi ekspresowej S51 Olsztyn-Olsztynek stanowiącej bezpośrednie połączenie stolicy regionu z drogą ekspresową S7 Gdańsk-Rabka Zdrój.

Charakterystyka przestrzeni miejskiej

Olsztyn nie posiada administracyjnego podziału na dzielnice, w jego granicach funkcjonują natomiast 23 osiedla. Na przestrzeni lat struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta dostosowywała się do naturalnych warunków ukształtowania terenu. Olsztyn leży w dolinie rzeki Łyny, dzielącej miasto wzdłuż osi północ-południe na dwie, względnie równe powierzchniowo części.Powierzchnia Olsztyna charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem geomorfologicznym i hydrogeologicznym. Obszar miasta charakteryzuje się znaczną falistością (kemy, pagórki morenowe) oraz formami wklęsłymi w postaci dolin rzecznych i zagłębień polodowcowych. Tereny położone najwyżej to osiedla: Mazurskie, Jaroty i Pieczewo oraz rejon osiedla Dajtki, najniżej położona jest natomiast dolina rzeki Łyny w okolicy osiedla Redykajny.

Strefa śródmiejska Centrum obejmuje przede wszystkim osiedle Śródmieście. Oprócz Starego Miasta, w strefie tej położone są m.in.: Park Centralny, Zakole Łyny, tereny zabudowy Górnego i Dolnego Przedmieścia, tereny pokoszarowe, tereny kolejowe z dworcami oraz tradycyjne centrum administracyjno-kulturalno-usługowe. Tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej zlokalizowane są głównie w południowej części miasta. Na osiedlach: Pieczewo, Jaroty, Generałów, Nagórki, Podgrodzie, Grunwaldzkie, Pojezierze, Kormoran oraz Zatorze dominuje zabudowa wielorodzinna, zaś osiedla: Mazurskie, Brzeziny, Gutkowo, Redykajny, Likusy, Nad Jeziorem Długim i Dajtki - charakteryzują się przede wszystkim zabudową niskiej intensywności.

Strefy usługowo-przemysłowe zlokalizowane są we wschodnich dzielnicach miasta (okolice ulic Leonharda, Lubelskiej i Towarowej oraz rejon Tracka i Karolina) i obejmują osiedla: Zielona Górka i Kętrzyńskiego oraz częściowo osiedla Podleśna, Pojezierze oraz Mazurskie. Jest to zwarty obszar koncentrujący zakłady produkcyjne, usługowe i tereny składowe.

Strefa uniwersytecka to tereny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego położone przy głównej trasie wyjazdowej z Olsztyna do Warszawy, stanowiące "wizytówkę" miasta.

Strefę przyrodniczo-krajobrazową stanowi otoczenie jezior: Krzywego (Ukiel), Kortowskiego, Redykajny, Żbik i Skanda oraz strefa Lasu Miejskiego.

Przyszły rozwój Olsztyna niewątpliwie będzie przebiegał w kierunkach już wcześniej wyznaczonych, a więc na południe i na wschód. Szczególnie rozwijać się będą w mieście tereny osiedlowe, zarówno o niskiej, jak i wysokiej intensywności zabudowy. Główne obszary tej funkcji zlokalizowane będą na południe od osiedla Jaroty, w kierunku rzeki Łyny i Jeziora Bartąg. Pewną rezerwą pod funkcję mieszkaniową, mogą też być tereny na północ od osiedla Redykajny i na zachód od Gutkowa. Możliwe jest także wchłonięcie przez miasto terenów osiedlowych gmin sąsiednich, położonych blisko granic administracyjnych Olsztyna, jak chociażby w gminach Barczewo, Jonkowo, Purda, czy Dywity.

Z kolei tereny z przeważającą funkcją przemysłowo-składową będą rozwijać się w kierunku wschodnim, wzdłuż linii kolejowych i dróg.

Dostępne tereny inwestycyjne

Miasto w chwili obecnej posiada na sprzedaż ok. 20 działek o łącznej powierzchni niemal 38 tys. m² o zróżnicowanym przeznaczeniu (usługi i handel, usługi turystyczne i hotelarskie, budownictwo mieszkaniowe). Tereny te ulokowane są przede wszystkim w zachodniej części miasta (Osiedla Gutkowo i Dajtki), ale część z nich zlokalizowana jest również w okolicach Centrum (Osiedla Śródmieście, Nad Jeziorem Długim, Grunwaldzkie) oraz w pobliżu przemysłowej części Olsztyna (Osiedle Podleśna). Zdecydowana większość z nich znajduje się na obszarach objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie Olsztyna dostępne są także nieruchomości przemysłowo-składowe Podstrefy Olsztyn Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 10 działek o łącznej powierzchni 63,1 ha, położonych w okolicach: Kompleksu Lubelska (ul. Leonharda i Lubelska, 2 działki), Kompleksu Jesienna (1 działka z drogą dojazdową od strony ul. Zimowej) oraz Kompleksu Track-Wschód (ul. Marii Zientary-Malewskiej i Lubelska, 7 działek). Tereny te znajdują się we wschodniej, przemysłowej części miasta (Osiedla Kętrzyńskiego oraz Zielona Górka).

 

 

Pogoda
Częściowe zachmurzenie 10°C
Częściowe zachmurzenie 17°C