Idź do treści strony
Edukacja

Rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach.

Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2013 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują wychowanie przedszkolne w przedszkolu.

Dzieci w wieku 5 lat (urodzone w 2014 r.), dzieci w wieku 4 lat (urodzone w 2015 r.) oraz
dzieci w wieku 3 lat (urodzone w 2016 r.) mają ustawowe prawo do korzystania
z wychowania przedszkolnego.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku, Prezydent Olsztyna, wskaże rodzicom inne przedszkole, który przyjmie dziecko.

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl w terminach określonych w zarządzeniu Nr 33 Prezydenta Olsztyna z dnia 25 stycznia 2019 r.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Olsztynie:

- w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2016-2013),

oraz

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Dzieci urodzone w 2017 r. nie biorą udziału w rekrutacji.

3. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Rodzice/prawni opiekunowie: 

- wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,

- drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.

lub

- pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu,

- wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,

- informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie posiadają nr PESEL:

- pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

- wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,

- informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik.

 • Podpisy rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w papierowym wniosku z danymi wprowadzonymi przez rodziców do systemu informatycznego odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe). 
 • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu wskazanym we wniosku.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

- żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

- zwrócić się do prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.

W tym celu prezydent miasta:

- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,

- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U.
z 2018 r. poz. 2134 ze zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń prezydent miasta informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 • W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

- w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,

- w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLI/773/2017 Rady Miasta Olsztyna z dnia
25 października 2017 r.

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  do przyjęcia.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania
do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

- wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Kalendarz wydarzeń
Pogoda
Czyste niebo 16°C
Czyste niebo 26°C