Idź do treści strony
Gospodarka

Wolny i zielony Olsztyn

Władze Olsztyna chcą połączyć modernizację śródmieścia z reaktywacją linii tramwajowej.

Włodarze Olsztyna pracują nad programem modernizacji i przebudowy śródmieścia miasta, w celu jego ożywienia. Centrum ma być bardziej przyjazne dla mieszkańców, zwłaszcza dla pieszych i rowerzystów, bardziej ekologiczne i otwarte.

Nad wizją pracuje Ewa Gadomska, architekt miejski. – Odnowione, pełne życia centrum będzie czynnikiem zwiększającym konkurencyjność Olsztyna poprzez wzrost atrakcyjności warunków zamieszkiwania i prowadzenia działalności gospodarczej – uzasadniała potrzebę metamorfozy Ewa Gadomska, koordynator projektu modernizacji Śródmieścia Olsztyna. Zmiany mają dotyczyć nie tylko przebudowy ciągów komunikacyjnych, ale także samej komunikacji w mieście. – Chcemy, by żaden z uczestników ruchu: pieszy, rowerzysta, kierowca, użytkownik transportu publicznego nie był w śródmieściu dyskryminowany. Szczególnie jednak atrakcyjne ma być poruszanie się po centrum Olsztyna pieszo. Posłużą temu długie ciągi przestrzeni publicznych, kumulujące w sobie parki, zabytki, place, miejsca handlu i usług – nakreśliła kierunki zmian Ewa Gadomska.

Więcej handlu i usług na ulicach

Projekt modernizacji śródmieścia Olsztyna przewiduje nowe place miejskie, pojawi się dodatkowa zieleń, a to wszystko ma współgrać z przestrzenią handlową i usługową, która dzięki zmianom będzie mogła wrócić na ciągi piesze. W planach jest także przeorganizowanie kwestii parkowania. Powstaną nowe miejsca podziemne i naziemne do parkowania w śródmieściu. – Zadbana zieleń w postaci skwerów, ulicznych alei, zieleńców, parków będzie wypełniać wszędzie gdzie to możliwe miejsca między budynkami, w ciągach ulic i na placach. Potencjał inwestycyjny śródmieścia Olsztyna tkwi przede wszystkim w ekstensywnie wykorzystywanych wnętrzach kwartałów zabudowy. Chcemy wprowadzić tam nowe funkcje lub zintensyfikować te już występujące. Będziemy to realizować za pomocą rozwiązań, które pozwolą pogodzić potrzeby obecnych mieszkańców: rekreacja, wypoczynek i parkowanie oraz użytkowników nowych funkcji – powiedziała architekt miejski.

Zabytki osią przebudowy

Władze miasta chcą, by modernizacja objęła także zabytki. – Widzimy ogromne znaczenie cennych historycznie budynków i dla ich ochrony również proponujemy szereg działań. Program miasta Olsztyn uwzględnia niebagatelną rolę starego miasta w strukturze śródmieścia, dlatego przedstawia propozycje rozwiązań organizacyjno-przestrzennych przeciwdziałających jego izolacji oraz sprzyjających rozwojowi usług – wyjaśnia Ewa Gadomska. Stare miasto ma zostać włączone do obiegu miejskiego zmodernizowanymi ciągami przestrzeni publicznych.

Ratusz chce jednocześnie uspokoić ruch samochodowy w centrum. Plan przewiduje, że dozwolona prędkość zostanie zmniejszona do 30 km/h. – Działanie to pozwala lepiej obsłużyć komunikacyjnie przyległe do dróg tereny – powiedziała Ewa Gadomska. – Reorganizacja centrów miast pod kątem uspokojenia ruchu samochodowego nie jest modą czy urbanistycznym trendem, lecz kolejnym etapem przekształceń przestrzeni zurbanizowanych. Stanowi odpowiedź z jednej strony na potrzebę atrakcyjnych „salonów miasta”, którymi mają być śródmieścia, a z drugiej na konieczność rozwiązania problemów spowodowanych narastającą lawinowo ilością samochodów – dodała autorka programu przebudowy. Olsztyn chce połączyć modernizację śródmieścia z odbudową i reaktywacją komunikacji tramwajowej, która swoim zasięgiem obejmuje również centrum. – Dodatkowo budowa linii tramwajowej jest świetnym pretekstem do zmodernizowania czy wręcz urządzenia na nowo przyległych przestrzeni publicznych – mówi architekt.

Długie przygotowania

– Gdy trzy lata temu przymierzaliśmy się do sporządzenia analiz dotyczących śródmieścia, potrzebne było narzędzie, które pozwoliłoby ogarnąć całą złożoność śródmiejskiej przestrzeni oraz jej dynamikę, koordynować bieżące działania w tej części miasta, a także dowolnie kształtować proces konsultacji społecznych, niezbędnych naszym zdaniem, gdy proponuje się zmiany w skomplikowanym, wieloaspektowym obszarze. Wtedy powstał pomysł programu – dokumentu, który określa cele, kierunki i działania niezbędne dla ożywienia śródmieścia oraz przedstawia jego wizję – powiedziała architekt Olsztyna. – Zależy nam, by Olsztyn posiadał centrum w pełni wykorzystujące swoje możliwości. By poprzez swoją atrakcyjność przyciągnęło ono nowych mieszkańców i turystów, by zwiększał się jego potencjał mieszkaniowy, usługowy, a przez to następował rozwój gospodarczy tego miejsca – wyjaśnia Ewa Gadomska z Urzędu Miasta Olsztyn.

 

Źródło: Eurobild, wydanie 10 (204), październik 2015

Pogoda
Pochmurnie 10°C
Pogodnie 15°C