Idź do treści strony
Gospodarka
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI DLA MIASTA OLSZTYNA

Formularz inwentaryzacji źródeł ogrzewania (dotyczy zasobu mieszkaniowego Gminy Olsztyn):


Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna przyjęty

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informujemy o podjęciu przez Radę Miasta Olsztyna Uchwały Nr X/110/15 z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna.”

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią Planu oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna


Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Miasta wystąpił do uprawnionych organów z prośbą o wydanie opinii do Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna oraz Prognozy oddziaływania na środowisko. Poniżej zamieszczamy otrzymane odpowiedzi:

 

W nawiązaniu do publicznej dyskusji, zorganizowanej w ramach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, która odbyła się w dniu 6 maja br., zamieszczamy prezentację przygotowaną przez Wykonawcę dokumentów:

 

Uwagi i wnioski do opracowań mogą być składane w formie pisemnej (osobiście lub przesłane pocztą na adres Urzędu) oraz elektronicznej (e-mail) w terminie do 11 maja (włącznie).


OBWIESZCZENIE

O wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39, 46 i 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 kwietnia do 11 maja 2015 r. Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, ul. 1 Maja 3 w pokoju nr 1 (piętro I), w godzinach 8:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej www.pgn.olsztyn.eu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 maja 2015 r. o godz. 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1 w sali 219.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej w Urzędzie lub na adres Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn a także w wersji w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Olsztyna.

 

Do pobrania:


 

W dniach 17-31.03.2015 roku odbyły się konsultacje społeczne z zakresu Planu gospodarki niskoemisyjnej – szczegóły na stronie Platformy Konsultacji Społecznych.

Do pobrania:


Myśl globalnie, działaj lokalnie – plan gospodarki niskoemisyjnej

Olsztyn będzie posiadał Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Dzięki 85-procentowemu dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,miasto uzyska doskonały przewodnik po działaniach redukujących emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz dokument, który otworzy drogę dla podmiotów starających się o dotację z funduszy europejskich na lata2014-2020.

 

W ramach projektu opracowania PGN dla Miasta Olsztyna wykonane zostaną:

  1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna – dokument strategiczny, docelowo przyjęty uchwałą Rady Miasta.
  2. Baza emisji - zawierająca dane o gospodarce energetycznej miasta oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta (system informatyczny).
  3. Szkolenia – dwa szkolenia dla interesariuszy PGN.
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko PGN oraz przeprowadzona zostanie procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
  5. Działania informacyjno-promocyjne projektu – w trakcie realizacji projektu będą prowadzone działania informujące dla interesariuszy PGN oraz promujące projekt.
  6. Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną dla Miasta Olsztyn – równolegle do opracowania PGN zostanie wykonana aktualizacja Założeń.

 

Projekt będzie realizowany w okresie maj 2014 – lipiec 2015 r. W marcu 2015 roku został ukończony projekt PGN i Prognozy oddziaływania na środowisko, a po przeprowadzeniu procedury strategicznej oceny oddziaływania ukończony dokument (PGN) będzie uchwalony w czerwcu 2015 roku. Aktualizacja Założeń (…) będzie realizowana do końca lipca 2015 roku.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla miasta na lata 2014-2020 w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Dokument ten wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energiina terenie Olsztyna. Celem PGN osiągnięcie celów określonych w pakiecie energetyczno-klimatycznym (tzw. pakiet 3x20)do 2020 r. tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20%;
  • zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 20%;
  • redukcja energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej o 20%.

 

Działania zawarte w planie będą spójne z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza (POP) dla miasta, by skutecznie zwiększyć skuteczność działań dla poprawy jakości powietrza w Olsztynie (redukcja emisji zanieczyszczeń - tlenki azotu, benzo(a)piren oraz pyły PM10 i PM2,5 pochodzącymi głównie z niskiej emisji tj. spalania paliw w przydomowych piecach oraz z transportu).

 

Kluczowym elementem PGN jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących wizję miasta. Cele te będą realizowane poprzez konkretne działania inwestycyjne i nieinwestycyjne, zgodne z wieloletnimi planami finansowymi Miasta Olsztyna. Przykładem działań ujętych w planie mogą być: termomodernizacja budynków, zastosowanie inteligentnego oświetlenia w budynkach, modernizacja oświetlenia ulicznego, modernizacja taboru komunikacji publicznej, budowanie parkingów Park&Ride oraz Park&Bike czy wdrożenie zielonych zamówień publicznych w urzędzie. Działania te będą wsparte szeroko zakrojonymi akcjami informacyjnymi i edukacyjnymi.

 

Stworzenie PGN jest konieczne dla podmiotów, które chcą korzystać z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN będzie warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej, wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu miejskiego. Miasto będzie mogło również wykorzystać PGN do starania się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO), Programudziałań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE), funduszy EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).

 

Wymiernym efektem realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej będą oszczędności dla lokalnego budżetu dzięki ograniczeniu i optymalizacji zużycia energii elektrycznej i innych mediów, udoskonalenie zarządzania środowiskiem w mieście, poprawa jakości powietrza.

 

www.pois.gov.pl

Wsparcie beneficjentów w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

WFOŚiGW w Olsztynie powołał czteroosobowy Zespół Doradców Energetycznych. których zadaniem jest prowadzenie nieodpłatnych działań doradczych na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Wsparcie doradcze realizowane jest w ramach projektu "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" i skierowane jest do gmin, przedsiębiorstw, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Do obsługi Miasta Olsztyna została wyznaczona Pani Ewa Doskocz, e-mail: ewa.doskocz@wfosigw.olsztyn.pl lub doradztwo@wfosigw.olsztyn.pl. Tel. 512 843 778. Wszelkie informacje o projekcie można uzyskać na stronie WFOŚiGW w Olsztynie www.wfosigw.olsztyn.pl - zakładka Doradztwo Energetyczne lub na stronie NFOŚiGW pod adresem http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/

Zachęcamy do korzystania z doradztwa, również dla beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach konkursu NR POIS/1.3.2/1/2016 w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Forecast
Fair 7°C
Partly cloudy 16°C