Idź do treści strony
Edukacja

SZANOWNI PAŃSTWO

Zakończony został pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  na rok szkolny 2018/2019.

12 kwietnia 2018 roku o godz. 1400 ogłoszona została lista dzieci przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019.

Jeżeli nadal w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będą wolne miejsca – w okresie od 18 kwietnia od godz. 8.00 do
24 kwietnia 2018 roku do godz. 15.00 – trwać będzie postępowanie uzupełniające.

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie do przedszkoli które dysponują wolnymi miejscami. Dokonywane będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego, strony internetowej uzupelniajaca-przedszkola-olsztyn.nabory.pl

Rodzic może wybrać 3 przedszkola.

Pisemny wniosek należy złożyć tylko w przedszkolu/oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej wybranym jako pierwszy wybór.

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego zostały określone w zarządzeniu nr 28 Prezydenta Olsztyna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019 (link do zarządzenia).

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, niż liczba wolnych miejsc, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)   wielodzietność rodziny kandydata,

2)   niepełnosprawność kandydata,

3)   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

(za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 80 punktów).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wymienione w:

1)   Uchwale Nr XLI/773/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 4609) – link do uchwały,

2)   Uchwale Nr XLII /783/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria w drugim etapie  postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2017 r. poz. 5144) – link do uchwały.

15 maja 2018 roku o godz. 1400 zostaną podane do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego (dotyczy to dzieci w wieku 3 – 6 lat), zamieszkałych na obszarze Miasta Olsztyna, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu dyrektor przedszkola, informuje
o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Prezydenta Olsztyna. W tym przypadku Prezydent Olsztyna pisemnie wskaże rodzicom inne publiczne przedszkole albo niepubliczne przedszkole, które zostanie wyłonione w otwartym konkursie ofert, które mogą przyjąć dziecko.

W związku z tym w miesiącach czerwiec – lipiec 2018 r. rodzice dzieci  3-6 letnich, które w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostały przyjęte do żadnego przedszkola, zostaną powiadomieni w którym przedszkolu ich dziecko będzie mogło korzystać z wychowania przedszkolnego lub odbywać roczne przygotowanie przedszkolne.