Idź do treści strony
Edukacja

 

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

 

Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o (w treści zastosowano - odpowiednio - skróty w oznaczeniu aktów prawnych):

 1. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - KN,
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 393) – R-Aw.ZN.

 

Stopnie awansu zawodowego nauczyciela (art. 9a ust. 1 KN):

 1. nauczyciel stażysta,
 2. nauczyciel kontraktowy,
 3. nauczyciel mianowany,
 4. nauczyciel dyplomowany.

 

Osoba nieposiadająca stopnia awansu zawodowego z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole uzyskuje stopień nauczyciela stażysty, z zastrzeżeniem, że nauczyciele akademiccy legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej lub osoby posiadające co najmniej pięcioletni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy uzyskują z dniem nawiązania stosunku pracy w szkole stopień nauczyciela kontraktowego (art. 9a ust. 2 i 3 KN).

 

Warunkiem nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest (art. 9b ust. 1 KN):

 1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, tzn.: posiadanie wyższego wykształcenia z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończenie zakładu kształcenia nauczycieli i podjęcie pracy na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje (art. 9 ust. 1 pkt 1 KN),
 2. odbycie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy (art. 9c ust. 1 KN), z tym, że nauczyciel kontraktowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Dyrektor szkoły może nauczycielowi kontraktowemu, który uzyskał awans w sposób określony w art. 9a ust.3 KN i ubiega się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, skrócić staż do roku i 9 miesięcy (art.9 c ust. 2 KN),
 3. uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust. 6 KN), którą ustala dyrektor szkoły, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 4. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organ prowadzący szkołę - Prezydenta Olsztyna (art. 9g ust. 2 KN).

 

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (art. 9g ust. 8 KN), z tym, że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole (art. 9g ust. 8 pkt 1 KN),

 

Nauczyciel, o którym mowa w art. 9e ust. 3 KN, który nie zdał egzaminu, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po upływie roku (art.9g ust. 8a KN).

 

 

Staż.

 

Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły (art. 9d ust. 1 KN).

W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w art. 9d ust. 1 KN, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego (art. 9d ust. 2 KN).

 

Nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna, z tym, że w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 KN, opiekunem może być również nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze (art. 9c ust. 4 KN).

 

Zadaniem opiekuna stażu, jest udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust. 5 KN).


W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może zmienić nauczycielowi opiekuna stażu (§ 4 ust. 2 R-Aw.ZN).

 

Nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od dnia nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (art. 9d ust. 4 KN).

 

W przypadku nieobecności nauczyciela w szkole z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy oraz urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 5 KN).

 

Nauczyciel kontraktowy może przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu, odbywa staż w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 6 KN).

 

Nauczycielowi kontraktowemu, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, do stażu o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2 KN zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjął zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego (art. 9f ust. 2 KN).

 

 

Plan rozwoju za okres stażu.

 

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły (art. 9c ust. 3 KN), uwzględniający odpowiednio wymagania, o których mowa w § 7 rozporządzenia R-Aw.ZN.

 

Nauczyciel kontraktowy projekt planu rozwoju zawodowego załącza do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły (§ 3 ust. 2 R-Aw.ZN).

 

Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian (§ 3 ust. 3 R-Aw.ZN).

 

Nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły (§ 3 ust. 4 R-Aw.ZN).

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego (§ 4 ust. 2 R-Aw.ZN).

 

W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły (§ 4 ust. 3 R-Aw.ZN).

 

 

Sprawozdanie z odbytego stażu.

 

W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (§ 4 ust. 4 R-Aw.ZN).

 

 

Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

 

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, ustala dyrektor szkoły (art. 9c ust. 6 KN), po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

 

Opiekun stażu przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela (§ 5 R-Aw.ZN).

 

Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela (art. 9c ust. 7 KN).

 

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna. Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania (art. 9c ust. 8 KN). 

 

Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty jest ostateczna (art. 9c ust. 9 KN).

 

W przypadku niedotrzymania przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty terminu rozpatrzenia odwołania, nauczyciel jest dopuszczony do egzaminu (art. 9c ust. 10 KN).

 

W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (art. 9c ust. 11 KN).

 

Nauczycielowi kontraktowemu, który w okresie trwania stażu zmienił miejsce zatrudnienia pozytywna ocena dorobku zawodowego za okres dotychczas odbytego stażu jest uwzględniana przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres całego stażu (art. 9f ust. 3 KN).

 

 

Podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

 

Nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9d ust. 7 KN) do Prezydenta Olsztyna.

 

Nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Prezydent Olsztyna wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 KN).

 

Nauczyciel, który złoży wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Prezydent Olsztyna wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3 KN).

 

W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 KN).

 

Dokumentacja dołączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów dołączonych do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wskazuje § 9 rozporządzenia R-Aw.ZN, tj.:

 1. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, również zaświadczenia – np. uczelni, stwierdzające uzyskanie przygotowania pedagogicznego podczas studiów wyższych) – poświadczone kopie,
 2. akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem - poświadczona kopia,
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

  1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia – także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

 

 

Analiza formalna wniosku.

 

Prezydent Olsztyna przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dołączonej do niego dokumentacji. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Prezydent Olsztyna wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięci tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (§ 11 ust. 1 i 2 R-Aw.ZN).

 


Egzamin.

 

Prezydent Olsztyna, powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego, ustalając skład komisji, zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w szkole tego samego typu i rodzaju oraz co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, co nauczyciel (§ 10 ust. 1 R-Aw.ZN).

 

Prezydent Olsztyna powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji (§ 11 ust. 3 R-Aw.ZN).

 

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin (§ 12 ust. 2 R-Aw.ZN), w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

 1. dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
 2. odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 R-Aw.ZN.

 

Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym, że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową. Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7 (§ 13 ust. 1-4 R-Aw.ZN).

 

Komisja egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu (art. 9g ust. 9 KN, § 13 ust.6 R-Aw.ZN).

 

 

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

 

Stopień awansu zawodowego w drodze decyzji administracyjnej nadaje (art. 9b ust. 4 KN) nauczycielowi kontraktowemu stopień nauczyciela mianowanego – Prezydent Olsztyna.

 

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie (art. 15 KN), potwierdzając je podpisem, według następującej roty:

 

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

 

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg.".

 

 

Zmiana aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

 

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Prezydent Olsztyna wydaje, na wniosek nauczyciela, nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia (art. 9f ust. 1 KN).

 

 

Odmowa nadania aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

 

Prezydent Olsztyna, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia nauczycielowi nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (art. 9b ust. 6 KN) ze wskazaniem, którego z warunków nadania stopnia, określonych w art. 9b ust. 1 KN, nauczyciel nie spełnił.

 

 

 

Kalendarz wydarzeń
Pogoda
Częściowe zachmurzenie 17°C
Deszcz 26°C