Piątek, 6 marca 2015 Imieniny: Wiktora, Marcina, Róży przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
pl0 pl1 pl2 pl3 pl5
Facebook - fanpage Olsztyna - link Twitter - profil Olsztyna - link Youtube - link Instagram - link

Redakcja

Urząd Miasta Olsztyna
Biuro Komunikacji Społecznej

Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
Tel. 89-527-31-11
e-mail: admin@olsztyn.eu

O Olsztynie > Urząd Miasta > Aktualności

Aktywny samorząd

data dodania: 19-03-2014

 

logo_z_listkiem

Do 30 marca 2014 roku niepełnosprawni studenci uczelni wyższych mogą ubiegać się o dofinansowanie poniesionych kosztów nauki. Pomoc finansową można otrzymać także na zakup  specjalistycznego sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego czy wysokiej jakości protez.

 

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, który przewiduje formy wsparcia mające na celu likwidację barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.


Program obejmuje następujące obszary :

MODUŁ I:

obszar A


Zadanie 1
-pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,przystosowanie dla potrzeb dziecka niepełnosprawnego;maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON to 5 000 zł,wkład własny 15% ceny brutto wydatku;beneficjentem pomocy może być osoba w wieku aktywności zawodowej albo zatrudniona lub dziecko , posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu .
Zadanie 2
-pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B ,maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów kursu i egzaminu to 1 500 zł, do kosztu dojazdu , wyżywienia i zakwaterowania- 600 zł;wkład własny 25% ceny brutto wydatku, beneficjentem pomocy może być osoba pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej, posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu oraz nie mająca przeciwwskazań do kierowania pojazdami.

obszar B
Zadanie 1
-pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów wraz z oprogramowaniem (z wyłączeniem urządzeń brajlowskich);maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON to : osoba niewidoma :30 000,00 ,pozostałe osoby z dysfunkcją narządu wzroku :10 000,00 ,osoby z dysfunkcja obu kończyn górnych:5 000 zł ,wkład własny -10% ceny brutto wydatku; beneficjentem pomocy może być osoba w wieku aktywności zawodowej albo zatrudniona lub dziecko, posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku lub ruchu( dysfunkcja obu kończyn górnych) .

Zadanie 2
-dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON to: dla osoby głuchoniewidomej 4 000 zł,dla pozostałych osób 2 000 zł;wkład własny 10% kosztu szkolenia, beneficjentem pomocy może być osoba w wieku aktywności zawodowej albo zatrudniona lub dziecko, posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności i korzystała lub będzie korzystać w danym roku z pomocy w zadaniu 1.

obszar C
Zadanie 1
-pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON to 7 000 zł możliwością zwiększenia do 20 000,00 zł(po uzyskaniu opinii eksperta PFRON ),wkład własny 10% ceny brutto wydatku; beneficjentem pomocy może być osoba dorosła lub dziecko posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności i nie może korzystać z wózka o napędzie ręcznym.
Zadanie 2
-pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON to 2 000 zł, wkład własny nie wymagany, beneficjentem pomocy może być osoba posiadająca znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku dziecka do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,będąca użytkownikiem wózka o napędzie elektrycznym.
Zadanie 3

- pomoc w zakupie protezy kończyny, co najmniej na III poziomie jakości,maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON : 9 000,00 zł-ręka,20 000,00zł-przedramię,26 000,00 zł-ramię i wyłuszczenia w stawie barkowym,14 000,00 zł-podudzie,20 000,00 zł-udo wraz ze stawem kolanowym,25 000,00 zł-udo i wyłuszczenia w stawie biodrowym(wymagane uzyskanie opinii eksperta PFRON), wkład własny-10% wartości protezy,beneficjentem pomocy może być osoba dorosła w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona .
Zadanie 4

- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej naIII poziomie jakości,maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON: 2 700,00 zł-ręka,6 000,00 zł-przedramię, 7 800,00 zł-ramie i wyłuszczenia w stawie barkowym, 4 200,00 zł-podudzie,6 000,00 zł-udo wraz ze stawem kolanowym,7 500,00 zł-udo z wyłuszczeniem w stawie biodrowym, beneficjentem pomocy może być osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona.

obszar D

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON to 200 zł miesięcznie(nie więcej niż 2 400 zł rocznie ) za każde dziecko uczęszczające do żłobka lub przedszkola, wkład własny 15% wydatku, beneficjentem pomocy może być osoba w wieku aktywności zawodowej, posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON, a także ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

WNIOSKI DOTYCZĄCE OBSZARÓW OD A DO D PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA  03.03.2014 r. DO 30.09.2014 r.

MODUŁ II - dotyczy dofinansowania poniesionych kosztów nauki na poziomie wyższym, dotyczących jednego semestru/półrocza i wynosi w przypadku:1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia - nie mniej niż 1 000,00 zł.;
2. dodatku na uiszczenie opłty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4 000,00 zł.
3. opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów.

W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym, kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym kierunku nauki.
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, co najmniej o 200,00 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

WNIOSKI DOTYCZĄCE PIERWSZEGO SEMESTRU W RAMACH MODUŁU II PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA  03.03.2014 r. DO 30.03.2014 r.


Linki
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content. Place your alternate content here and users without the Flash plugin or with Javascript turned off will see this. Content here allows you to leave out noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.